INFO: +420 577 113 071 | mestys@pozlovice.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 13°C | Zítra Jana 18°C

Ochrana osobních údajů - kamerový systém

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KAMEROVÝ SYSTÉM
Správce Název: Městys Pozlovice
Adresa: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
IČO: 00568708
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Coufalík, PhD.
Tel.:  +420 577 113 071
Kontakt na pověřence: hana.johnova@sms-sluzby.cz
Kamerový systém
Kamerový systém se záznamem.
Účel zpracování
Ochrana majetku správce kamerového systému – městyse Pozlovice.
Právní důvod
Oprávněné zájmy správce a třetích stran (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízením o ochraně osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. f).
Popis kategorií subjektu údajů

Občané, zaměstnanci, příležitostně vstupující osoby, nájemci multifunkčního hřiště.

Popis kategorií osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.
Informace poskytované subjektům údajů Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace.
Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je 3 dny (72 hodin). Řešený zachycený incident je uchováván pro nezbytnou dobu.
Technická a organizační opatření

Umístění kamer, bezpečnostní kryty, umístění rozvodů, umístění záznamového zařízení, řízení přístupu k zařízení a záznamům, evidence přístupů, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.

Režim kamer Nepřetržitý.  Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.
Objekty umístění kamer Venkovní prostory multifunkčního hřiště, areál odpadového centra, dětské hřiště, zóna u koupaliště a přehrady, místní hřbitov.
Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných. Obrazové záznamy jsou subjektům údajů poskytnuty v rozšířeném strojově čitelném formátu (doplnit jakém/jakých).

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
Vzhledem k charakteru zpracovávaných osobních údajů (obrazový záznam) se právo na opravu neuplatní. Pomocí technických a organizačních opatření řešen neoprávněný zásah do kamerového záznamu.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
Vzhledem k době uchování má subjekt údajů právo požádat o vymazání údajů, na kterých je zobrazen, pokud záznam nezachycuje mimořádnou událost. Jeho žádost bude vyřízena do 30 dní od obdržení.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Subjekt údajů může vznést u správce námitku proti zpracování, a po dobu, než dojde k ověření, že oprávněné zájmy správce nepřevažují nad oprávněnými zájmy subjektů údajů, správce omezí zpracování osobních údajů na jejich ukládání. Pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, potom správce osobní údaje subjektu údajů uchová na základě jeho žádosti i po pominutí účelu zpracování nebo doby uložení kamerových záznamů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
Neuplatní se, přenositelnost k novému správci nemá smysl, subjekt údajů však může uplatnit právo na přístup, kdy jsou mu poskytnuty obrazové záznamy o jeho osobě ve strojově čitelném formátu (viz výše).

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
Subjekt údajů má právo vznést námitku např. prostřednictvím e-mailu správce uvedeného v hlavičce této informace.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)
Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

Automatizované rozhodování včetně profilování

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Sledujte nás i na sociálních sítích